" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان خوزستان با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
امور مالیاتی چگونه اموال شما را توقیف می کندعدم آگاهی مودیان از فرآیند وصول مالیات، در بسیاری از موارد موجب محرومیت آنان از تسهیلات قانونی و معافیت های مالیاتی و نیز تعلق جریمه های متعدد می شود. بر این اساس، ارتقای آگاهی مودیان از فرآیند وصول مالیات می تواندکمک شایانی به مودیان برای عمل به تکالیف قانونی آنان نماید. در این شماره از مجموعه دانستنی های مالیاتی، فرآیند وصول مالیات تشریح و در اختیار مودیان قرار گرفته است.
وصول مالیات با صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات به مودی آغاز شده و در ادامه مودی با مراجعه به واحد مالیاتی نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام می نماید. در این شرایط چنانچه بدهی های مالیاتی مودی تسویه شود، عملیات وصول مالیات پایان می پذیرد. اما در غیر اینصورت مطالبه مالیات به اداره وصول و اجرا محول خواهد شد. هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را در مهلت مقرر ۱۰ روزه از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید ، دریافت مالیات به مرحله عملیات اجرایی وارد می شود.

 این مرحله با صدور برگ اجرایی آغاز شده و این برگ که حاوی اطلاعات نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال عملکرد، مبالغ پرداخت شده قبلی و جرایم متعلق می باشد، به مودی ابلاغ می گردد. در این مرحله مجددا از سوی اداره وصول و اجرا فرصتی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت تعیین شده و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد، بدهی مالیاتی مودی تسویه و عملیات اخذ مالیات خاتمه می یابد. در غیر اینصورت عملیات اجرایی وارد مرحله جدید می شود.

هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه، مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند و یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننمایند، به اندازه بدهی وی که شامل اصل و جرایم متعلق پس از کسر پرداخت های قبلی می باشد به اضافه ۱۰ درصد بدهی، از اموال نقدی و منقول وی توقیف شده و اگر اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید و یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف شده و با فروش اموال توقیفی از طریق مزایده و انتشار آگهی، بدهی مودی و هزینه های مربوط تسویه می گردد.

همچنین در صورتی که اموال مودی طی عملیات اجرایی توقیف شده باشد و وی تا ده روز از تاریخ توقیف اموال نسبت به پرداخت و یا تقسیط تمام بدهی به اضافه ۱۰ درصد آن و هزینه های متعلقه اقدام نماید، از اموال خود رفع توقیف خواهد نمود و اگر سازمان امورمالیاتی قصد فروش اموال توقیفی را داشته باشد و مودی درخواست نماید، در شرایط مساوی، اولویت خرید اموال توقیفی با مودی می باشد.

 ضمنا برای ارزش گذاری اموال توقیفی از کارشناسان ذیصلاح استفاده می شود و در این خصوص، ارزیابی توسط کارشناسان ارزیاب اداره امورمالیاتی صورت گرفته و چنانچه مودی نسبت به ارزیابی مذکور اعتراضی داشته باشد می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، کتبا با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوطه، تقاضای ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری را نماید مشروط بر اینکه گزارش کارشناس مربوطه ظرف ۱۵ روز از تاریخ تقاضای مودی تهیه و به اداره امور مالیاتی ارائه گردد.

در حین عملیات اجرایی، توقیف اموال ذیل بر اساس ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم ممنوع
می باشد:
– دو سوم حقوق حقوق بگیران
– سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه
– لباس و اشیاء و لوازم در حد حوائج ضروری
– آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه
– ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب برای تامین حداقل معاش
– محل سکونت در حد متعارف

توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

لازم به ذکر است که عملیات اجرایی با همکاری و پشتیبانی دادستانی انتظامی درخصوص ممنوع الخروجی مودی انجام می شود که این ممنوع الخروجی ناشی از عدم پرداخت بدهی ها و جرایم مالیاتی مودیان می باشد. ضمنا در صورتی که در مراحل عملیات اجرایی، مودی نسبت به آن اعتراضی داشته باشد، مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات که ناشی از اقدامات اجرایی است، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و این هیات موظف است به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر نماید. رای صادره از طرف هیات مذکور در این خصوص قطعی و  لازم الاجرا می باشد.

 این مرحله با صدور برگ اجرایی آغاز شده و این برگ که حاوی اطلاعات نوع و مبلغ مالیات، مدارک تشخیص قطعی بدهی، سال عملکرد، مبالغ پرداخت شده قبلی و جرایم متعلق می باشد، به مودی ابلاغ می گردد. در این مرحله مجددا از سوی اداره وصول و اجرا فرصتی برای پرداخت یا ترتیب پرداخت تعیین شده و اگر توافقات در مهلت مقرر به انجام برسد، بدهی مالیاتی مودی تسویه و عملیات اخذ مالیات خاتمه می یابد. در غیر اینصورت عملیات اجرایی وارد مرحله جدید می شود.

هرگاه مودی پس از ابلاغ برگ اجرایی ظرف یک ماه، مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند و یا نسبت به ترتیب پرداخت آن اقدام ننمایند، به اندازه بدهی وی که شامل اصل و جرایم متعلق پس از کسر پرداخت های قبلی می باشد به اضافه ۱۰ درصد بدهی، از اموال نقدی و منقول وی توقیف شده و اگر اموال منقول مودی تکافوی بدهی او را ننماید و یا به اموال منقول وی دسترسی نباشد از اموال غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف شده و با فروش اموال توقیفی از طریق مزایده و انتشار آگهی، بدهی مودی و هزینه های مربوط تسویه می گردد.

همچنین در صورتی که اموال مودی طی عملیات اجرایی توقیف شده باشد و وی تا ده روز از تاریخ توقیف اموال نسبت به پرداخت و یا تقسیط تمام بدهی به اضافه ۱۰ درصد آن و هزینه های متعلقه اقدام نماید، از اموال خود رفع توقیف خواهد نمود و اگر سازمان امورمالیاتی قصد فروش اموال توقیفی را داشته باشد و مودی درخواست نماید، در شرایط مساوی، اولویت خرید اموال توقیفی با مودی می باشد.

 ضمنا برای ارزش گذاری اموال توقیفی از کارشناسان ذیصلاح استفاده می شود و در این خصوص، ارزیابی توسط کارشناسان ارزیاب اداره امورمالیاتی صورت گرفته و چنانچه مودی نسبت به ارزیابی مذکور اعتراضی داشته باشد می تواند ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، کتبا با تودیع حق الزحمه ارزیابی طبق مقررات مربوطه، تقاضای ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری را نماید مشروط بر اینکه گزارش کارشناس مربوطه ظرف ۱۵ روز از تاریخ تقاضای مودی تهیه و به اداره امور مالیاتی ارائه گردد.

در حین عملیات اجرایی، توقیف اموال ذیل بر اساس ماده ۲۱۲ قانون مالیاتهای مستقیم ممنوع
می باشد:
– دو سوم حقوق حقوق بگیران
– سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه
– لباس و اشیاء و لوازم در حد حوائج ضروری
– آذوقه موجود و نفقه اشخاص واجب النفقه
– ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب برای تامین حداقل معاش
– محل سکونت در حد متعارف

توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.

لازم به ذکر است که عملیات اجرایی با همکاری و پشتیبانی دادستانی انتظامی درخصوص ممنوع الخروجی مودی انجام می شود که این ممنوع الخروجی ناشی از عدم پرداخت بدهی ها و جرایم مالیاتی مودیان می باشد. ضمنا در صورتی که در مراحل عملیات اجرایی، مودی نسبت به آن اعتراضی داشته باشد، مرجع رسیدگی به اینگونه شکایات که ناشی از اقدامات اجرایی است، هیات حل اختلاف مالیاتی می باشد و این هیات موظف است به شکایات مزبور به فوریت و خارج از نوبت رسیدگی و رای صادر نماید. رای صادره از طرف هیات مذکور در این خصوص قطعی و  لازم الاجرا می باشد.


می توانید دیدگاه خود را بنویسید
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات